EMTA ja G. Otsa nim Tallinna Muusikakoolide õppejõudude rakendamine külalisõppejõududena H. Elleri nim Muusikakoolis

Projekti lühikirjeldus:

Projekti eesmärgiks on H.Elleri nim Tartu Muusikakoolis õpilastele ja õpetajatele professionaalse arengu toetamine.

Selleks rakendatakse Eesti Muusika- ja Teatri Akadeemia ja G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli professoreid ja õppejõudusid, kes kutsututakse kahe aasta jooksul 60 kalendripäeva mahus, keskmiselt nädalaste tsüklite kaupa H.Elleri nim Tartu Muusikakooli õpetama. Õppejõud kinnitatakse EMTA poolt. Elleri kool plaanib projekti raames kutsuda Tartusse 10 õppejõudu. Meistritunnid õpilastele on mängutehnika parandamiseks, sealhulgas süvendatud tegevus repertuaari valikuga ja teos(t)e emotsionaalse tõlgendamisega. Tsüklite koormust arvestatakse järgmiselt -õppejõu täiskoormus nädalas on 35 tundi, milles on keskmiselt 21 kontakttundi (eriala tunnid) õpilastega, ülejäänud aeg kulub konsultatsioonidele, kureerimistele, analüüsidele, tundide ettevalmistamisele, jms õpetajate nõustamisele. Külalisõppejõu esmaseks eesmärgiks on Elleri kooli õpetajaskonna metoodikate kvaliteedi parendamine, nõustamine ja analüüs.

Kahe kuu mahus saavad Elleri kooli õpetajad käia Tartus oma õpilastega EMTA õppejõu tundides ja loengutes, mille raames saavad õpilased ülevaate akadeemia õppemeetoditest ning teavad arvestada sisseastumiseks vajaliku tasemega. Õpetajad omakorda saavad paremad meetodid õpilaste sisseastumiseks ettevalmistamiseks, mitte ainult Eesti vaid ka teistesse Euroopa muusika kõrgkoolidesse.

Projekti aeg - 15.08.2011 - 14.07.2013

.....................................

Muusikust tegusaks ettevõtjaks - Loomemajandusklubi loomine

Projekti lühikirjeldus:

Projekti eesmärgiks on H.Elleri nim Tartu Muusikakoolis oma õpilastele loovust ning ettevõtlikkust edendava huvitegevuse pakkumine.

Selleks töötatakse välja loomemajandusklubi, kus iga semester alustab uus grupp (~15 inimest) potentsiaalseid ettevõtlikke noori, kellele pakutakse läbi meetodi ’ learn(ing) by doing fun’ (õppimine tegevuse kaudu) erinevaid praktilisi töid, loenguid ja mänge, kus rõhk on aktiivsel osalusel ning erilist tähelepanu pööratakse loovusele ja meeskonnatööle lõbusas ning mängulises keskkonnas.

Grupp alustab 24-tunni ettevõtlus koolitus-laagriga, mida planeeritakse läbi viia koostöös MTÜ-ga Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku, kelle liikmeteks on AA (Junior Achievement Arengufondi) programmide vilistlased ning enamasti õpilasfirma programmi läbinud noored. See annab ka Elleri kooli õpilastele võimaluse tutvuda teiste valdkondade ettevõtlike noortega, uurida nende edu-lugusid ning leida uusi koostöövõimalusi. 24- tunni ettevõtluslaagriga mängitakse läbi ~5 inimese suurustes meeskondades äriplaani koostamine, kus omandab noor klubiline esimesed teadmised ettevõtlikkusest ning kus tekivad esimesed teadmises valdkondadest, milles ta end kindlasti täiendama peab.

Pärast laagrit hakkab klubi regulaarselt koos käima loenguõhtutel, aruteludele ning seminaridel, mis on nende enda poolt välja pakutud teemadel ning enda poolt valitud loengupidajatega. Organiseeritakse väljasõite, tutvutakse teiste loomemajandusega seotud ettevõtete ja kooslustega ning otsitakse võimalusi koostööks ja ühistoodete välja töötamiseks. Üldisemateks teemadeks on: loomemajanduspõhimõtted, autoriõigus, äriplaani koostamine, kultuuriturundus, strateegiline planeerimine, juhtimise alused, portfoolio koostamine, produktsioon, meeskonnatöö jms.

Klubi tegevust aitab koordineerida MTÜ Tartu Loomemajandus, kelle poole saavad parimat kandideerida ka inkubatsiooni. Koolipoolseteks juhendajateks on kooli info-ja teabejuht ning arendusjuht, kes saavad abistada klubi liikmeid korralduslike teemadega.

Klubi toimimise eesmärgiks on, et Elleri kooli lõpetamisel on noorest saanud tegus ning ettevõtlik sotsiaalselt aktiivne inimene, kes saab elus hästi hakkama.

Projekti aeg - 15.08.2011 - 14.07.2013

Vaata projekti kodulehekülge siit>


..................................................................


Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli uue õppekorpuse ehitamine

 Projekti rahastab Euroopa Liit suuna "Hariduse infrastruktuuri arendamine" meetmest "Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine" alt,
projekti nimi on "Tartu Muusikakooli uue õppekorpuse ehitamine", projekti nr on 2.5.0200.08-0018

Projekti aeg - 01.07.2008 – 31.12.2012

Vaata lähemalt siit>

...........................................................

Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli õppehoone Lossi 15 ja õppevahendite ost

Rakenduskava: Elukeskkonna arendamise rakenduskava
Prioriteetne suund: Hariduse infrastruktuuri arendamine
Meede: Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine
Projekti number: 2.5.0200.08-0013
Rakendusüksus: Elukestva õppe arendamise sihtasutus Innove
Projekti aeg: 01.01.2007-01.06.2010